Technikum Budowlano - Drzewne

Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury to zawód przygotowujący do wykonywania prac renowacyjnych i technicznych przy odnawianiu zabytkowych budynków i budowli architektonicznych.

W trakcie nauki realizowany jest program nauczania przedmiotów ogólnych, taki jak  w liceum ogólnokształcącym. W zakresie rozszerzonym nauczana jest matematyka i język angielski a jako przedmiot uzupełniający – fizyka w budownictwie.  Język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla początkujących i dla zaawansowanych. Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – będzie język niemiecki lub język rosyjski. Taki zestaw przedmiotów ogólnokształcących wspomaga nauczanie przedmiotów zawodowych a także dobrze przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego a następnie do studiów wyższych na kierunkach politechnicznych , architektonicznych, artystycznych i ścisłych. Absolwent jest także bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej – zarówno w kraju jak i za granicą we współpracy z różnymi firmami jak i na własny rachunek.

W związku z nową podstawą programową w klasie pierwszej, dla ułatwienia uczniom nauki,  SZKOŁA  ZAPEWNIA  BEZPŁATNY  KOMPLET  PODRĘCZNIKÓW DO  WSZYSTKICH  PRZEDMIOTÓW wypożyczany każdemu uczniowi z biblioteki szkolnej na cały rok nauki.

 

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do wykonywania  oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury, odnawiania murów nieotynkowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych i kamiennych. Przedmiotem kształcenia będzie również organizowanie i realizacja prac renowacyjnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej a także zagadnienia podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Szkoła nasza kształcenie w tej specjalności prowadzi od ponad pięćdziesięciu lat. Rozpoczęło ono się na poziomie szkoły zasadniczej w zawodzie sztukatora a następnie było kontynuowane  w powołanym w 1988 roku Liceum Zawodowym Renowacji Zabytków Architektury. Od 2003 roku kształcenie w zawodzie renowatora zabytków architektury mogło odbywać się tylko w szkole policealnej. Związane to było z reformą oświaty, w ramach której zlikwidowano licea zawodowe jako typ szkoły. W naszym Zespole Szkół prowadziliśmy dalej takie kształcenie w istniejącej szkole policealnej, kontynuując tradycje byłego Liceum Zawodowego Renowacji Zabytków Architektury. W tej chwili wprowadza się możliwość kształcenia w tym zawodzie dla absolwentów gimnazjów jako przyszłych techników renowacji elementów architektury. Szkoła posiada wysokokwalifikowaną kadrę nauczycielską oraz bogatą bazę dydaktyczną w postaci pracowni zajęć teoretycznych oraz świetnie wyposażonych do kształcenia w tym zawodzie warsztatów szkolnych. Mamy również szerokie kontakty z firmami specjalistycznymi prowadzonymi bardzo często przez naszych absolwentów – renowatorów zabytków architektury. W ten sposób jesteśmy najlepiej przygotowani do nauki w tym zawodzie, gwarantując kształcenie zawodowe na odpowiednim poziomie, właściwie przygotowujące do zdania egzaminów z dość specyficznych, specjalistycznych kwalifikacji oraz w przyszłości pracę dobrych fachowców przy odnawianiu obiektów dziedzictwa narodowego w zakresie zabytków architektury a także do dalszych studiów kierunkowych w tej dziedzinie.

 


sp
zkfasdvefgoro