Paź
13

Matura ustna z języka obcego

Matura z języka obcego nowożytnego - informacje ogólne – część ustna

EGZAMIN USTNY W CZĘŚCI USTNEJ NIE OKREŚLA POZIOMU (JEST ON POŁĄCZENIEM „STAREJ” MATURY USTNEJ NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM)

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 - 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3.

 

Przebieg egzaminu

 

· Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano

dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią!

· Egzamin rozpoczyna się rozmową wstępną, w której egzaminator zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami (lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego). ok. 2min

 

· Zadanie 1 to rozmowa z odgrywaniem roli. Zdający ma 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. 4 min

 

· Zadanie 2 to opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania. Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie, starając się, aby jej opis był jak najbardziej szczegółowy. Następnie egzaminujący zadaje trzy pytania, które są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie egzaminującego. Zdający nie powinien odgraniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi! 3 min

 

· Zadanie 3 to wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania. Zdający ma około jednej minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. Wybiera element, który jego zdaniem najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu i uzasadnia swoją decyzję. Następnie wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy. Końcowo, zdający odpowiada na dwa pytania związane z tematyką materiału, które zamieszczone są wyłącznie w zestawie egzaminującego. 5 min

 

Zadania muszą być wykonywane po kolei, nie ma możliwości powrotu do poprzedniego zadania!

 

Kryteria oceniania:

Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dokonują członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie z kryteriami oceniania egzaminu ustnego. Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach:

sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)

zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego

poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego

wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego

płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

 

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego czterech elementów wskazanych dla każdego zadania:

• w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu

• w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

• w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w

poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na dwa pytania.

Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów

zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu.

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się również pod uwagę następujące kwestie:

• adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania

• zakres pomocy ze strony egzaminującego.

Ocena umiejętności językowych dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego, począwszy od rozmowy wstępnej. W ocenie zakresu i poprawności struktur leksykalno- gramatycznych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i poprawność użytych struktur leksykalno-gramatycznych oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie pojedynczych dźwięków i/lub akcentowania i/lub intonacji oraz ogólną płynność wypowiedzi.

Przykładowy arkusz matury ustnej z języka angielskiego

Przykładowy arkusz matury ustnej z języka niemieckiego

Przykładowy arkusz matury ustnej z języka rosyjskiego

 

Oprac.: Tomasz Szłapiński, Komisja Przedmiotowa Języków Obcych

 


sp
zkfasdvefgoro